14 سلبریتی که به اندازه شما در تعطیلات هستند

آیا دانستن این نکته خوب نیست که حتی در فضای سیاسی امروز، وقتی ساعت نیمه شب اول نوامبر است، ماریا کری *در واقع* از ماریا معمولی به ماریا می رود، جشن فوق العاده؟ در اینجا، 40 سلبریتی در فوق العاده ترین زمان سال.منبع