فونداسیون فیس فینیتی مکس فاکتور بهتر از لباس دوبل استی لادر است.

گفته می شود که پرایمر، کانسیلر و فونداسیون شما را با یک محصول خوب جایگزین می کندمنبع