فال هفته 9 اکتبر 2022 فال هفتگی

10.99 دلار

لئو

“خانه” برای شما چه معنایی دارد، سرطان؟ روز دوشنبه، عطارد وارد خانه و منطقه خانواده تحت کنترل ترازو می‌شود و به شما الهام می‌دهد که هر دو در زندگی‌تان چه معنایی دارند. روز چهارشنبه، عطارد با مشتری مخالف است و به شما کمک می کند تا از احساسات خود برای موفقیت شغلی استفاده کنید. در روز جمعه، در طول سه‌گانه زهره-زحل، متوجه خواهید شد که چگونه به اشتراک گذاشتن احساسات خود منجر به صمیمیت لذت‌بخش با دیگرانی می‌شود که به آنها اعتماد دارید.