بهترین برنامه های تلویزیون اپل *علاوه بر* “تد لاسو” (JK، از جمله “تد لاسو”)

سوال جدی. چرا نیمی از آنها با “S” شروع می شوند؟منبع