آیا می‌توانید امتحان نهایی «دختر جدید» را بگذرانید؟

سوال اول: اون دختر کیه؟منبع